UAB Garant Service New export markets

null

UAB Garant Service is implementing the project "UAB Garant Service New Export Markets". The project is executed in accordance with the 2014-2020 implementing measure no. 03.2.1-LVPA-K-801 "New Opportunities in LT” of European Union Funds investment program’s 3 priority "Promoting the competitiveness of small and medium-sized enterprises".

UAB Garant Service provides services in the field of ship maintenance. The company's activities include the maritime industry, the provision of expert technical repair and metal construction services. The implementation of the project is crucial for the company's delivery and customer acquisition. The planned international exhibitions are focused on innovations in the maritime industry and shipping, which is extremely important for the regular technical maintenance of ships, their repair services and the production of metal structures for ships. The company's participation in exhibitions is crucial for the successful development of the company, increasing the company's productivity and export volumes.

UAB Garant Service's application to innovations in the shipping sector further strengthens the quality of services and the volume of exports. Participation in international exhibitions directly contributes to the strengthening of Lithuanian ship service, the increase of the country's export volumes and GDP, the increase of productivity, as well as the strengthening of cooperation with foreign countries in the Baltic Sea region and the search for new markets. The European Union Regional Development Fund is investing EUR 36,223.00 in the project.

null

UAB Garant Service Naujos eksporto rinkos

UAB „Garant Service“ įgyvendina projektą „UAB Garant Service Naujos eksporto rinkos“. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

UAB „Garant Service“ teikia paslaugas laivų aptarnavimo srityje. Įmonės veikla apima jūrų sektoriaus pramonę, teikiamos ekspertų techninio remonto ir metalo konstrukcijų paslaugos. Projekto įgyvendinimas yra itin svarbus įmonės pristatymo ir klientų pritraukimo klausimais. Planuojamos tarptautinės parodos yra nukreiptos į jūrų pramonės ir laivininkystės naujoves, kas itin svarbu vykdant nuolatinę techninę laivų priežiūrą, teikiant joms remonto paslaugas bei gaminant metalo konstrukcijas laivams. Įmonės dalyvavimas parodose itin svarbus sėkmingai įmonės plėtrai, didinant įmonės produktyvumą ir eksporto apimtis.

UAB „Garant Service“ taikymasis prie naujovių laivininkystės sektoriuje dar labiau sustiprina paslaugų kokybę ir eksporto mastus. Dalyvavimas tarptautinėse parodose tiesiogiai prisideda prie Lietuvos laivų aptarnavimo stiprinimo, šalies eksporto apimčių ir BVP didinimo, produktyvumo didėjimo, taip pat bendradarbiavimo su užsienio šalimis Baltijos jūros regione stiprinimo ir naujų rinkų paieška. Iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo į projektą investuojama – 36 223,00 Eur.