UAB Garant Safety New export markets


nullUAB Garant Safety is implementing the project "UAB Garant Safety New Export Markets". The project is executed in accordance with the 2014-2020 implementing measure no. 03.2.1-LVPA-K-801 "New Opportunities in LT” of European Union Funds investment program’s 3 priority "Promoting the competitiveness of small and medium-sized enterprises".

UAB "Garant Safety" supplies fire-fighting and rescue equipment and is a certified equipment inspection and rescue boat technical service station. The company is successfully expanding the geography of sales of its specific services and is constantly looking for new partners in various countries. By expanding its activities, the company aims to increase exports and turnover, find partners, expand the circle of customers and activities in new markets. During the implementation of this project, highly qualified employees of the company will be assigned, who will represent the company and its services at foreign exhibitions, which will allow the analysis of foreign markets and their needs, which will ensure the growth of the export of services provided by the company. The aim of the project is to increase the volume of sales of services and goods provided by the company, by presenting the company's services at targeted exhibitions abroad.

Participation in international exhibitions will create unique opportunities for UAB "Garant Safety" to increase the company's visibility at the international level, increase prestige in already occupied export markets, introduce potential customers of the service to the offered products and conclude cooperation agreements. By participating in specialized international exhibitions, the representatives of the company will be able to better assess the needs of consumers, which will allow to increase the volume of exports in foreign markets. From the European Union Regional Development Fund, EUR 36,223.00 is invested in the project.

null

UAB „Garant Safety“ tiekia priešgaisrinę ir gelbėjimosi įrangą bei yra sertifikuota įrangos patikrų bei gelbėjimosi valčių techninio aptarnavimo stotis. Įmonė sėkmingai plečia savo specifinių paslaugų pardavimų geografiją ir nuolat ieško naujų partnerių įvairiose valstybėse. Plėsdama savo veiklą įmonė siekia padidinti eksportą ir apyvartą, susirasti partnerių, plėsti klientų ratą ir veiklą naujose rinkose. Įgyvendinant šį projektą bus priskirti aukštos kvalifikacijos įmonės darbuotojai, kurie atstovaus įmonę ir jos teikiamas paslaugas užsienio parodose, kas leis analizuoti užsienio rinkas ir jų poreikius, kurie užtikrintų įmonės teikiamų paslaugų eksporto augimą. Projekto tikslas - įmonės teikiamų paslaugų ir prekių pardavimo apimčių didinimas, pristatant įmonės paslaugas tikslinėse parodose užsienyje. 

Dalyvavimas tarptautinėse parodose sudarys unikalias galimybes UAB „Garant Safety“ padidinti įmonės žinomumą tarptautiniu lygiu, padidinti prestižą jau užimamose eksporto rinkose, supažindinti potencialius paslaugos užsakovus su siūlomais gaminiais bei sudaryti bendradarbiavimo sutartis. Dalyvaudami specializuotose tarptautinėse parodose įmonės atstovai galės geriau įvertinti vartotojų poreikius, kurie leistų didinti eksporto apimtis užsienio rinkose. Iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo į projektą investuojama – 36 223,00 Eur.