Įmonių valdymas

Valdybos struktūra

UAB „Garant Group“ yra valdančioji bendrovė, kuri įgyvendina akcininkų teises ir pareigas, nustato strateginius tikslus ir uždavinius, analizuoja ir prižiūri jų įgyvendinimą, bei siekia gerinti grupės įmonių veiklą.

Valdančioji bendrovė „Garant Group“ nustato bendrą valdymo, plėtros ir veiklos kryptį, užtikrina darną bei sinergiją tarp grupės įmonių, kartu sudarančių vieną visumą. „Garant Group“ per savo antrinę įmonę „Garant“ valdo žmogiškųjų išteklių, teisinių, finansinių, rizikos valdymo, rinkodaros ir kitas pagrindines sritis visose grupės įmonėse, kartu siekia nuolat gerinti veiklos efektyvumą.

„Garant Group“ akcininkai
Akcininkų teisių įgyvendinimas
Garant Group UAB
Parama verslui ir turto valdymas
Garant UAB
Grupės valdymas
Įmonių grupė

„Garant Group“ valdymo struktūrą sudaro visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir vadovybė, kuriai atstovauja generalinis direktorius.

Garant Group
Valdyba
Generalinis direktorius
Keturių narių valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

Valdyba veikia akcininkų vardu - prižiūri valdančiosios bendrovės „Garant Group“ veiklą, valdymą ir organizavimą bei nustato grupės strategiją, atsižvelgdama į akcininkų nustatytus tikslus ir uždavinius. Valdyba kontroliuoja grupės įmonių veiklą, jų strategijas ir našumą.